PERTEMUAN 7 & 8 KELAS VIII SEMESTER 02

Pepanggihan kaping 7 & 8 KD.  3.3. Memahami teks legendha “Asal Usulipun Rawa Pening”

Ing pepanggihan iki arep dirembug indikator:

 • Mengartikan kata-kata yang sulit dalam kontek kalimat
 • Menjawab pertanyaan dalam ragam basa krama
 • Menulis unsur-unsur intrinsik dalam teks legendha

Teks legendha iku kalebu sing diarani karangan narasi. Karangan narasi yaiku karangan kang arupa urut-urutan kedadeyan, laku apadene tataran.  Crita legendha Asal Usulipun Rawa Pening kang mawa basa krama inggil lan kalebu karangsan narasi amarga urutan kedadeyane urut lan runtut.

Crita Asal Usulipun Rawa Pening nganggo basa krama inggil mula para siswa kudu isa negesi tembung-tembunge kareben mudeng karepe crita.  Mula pas mangsuli pitakonan nganggo basa krama luwih gampang wangsulane amarga wacane nganggo basa krama.

Unsur intrinsik ing antarane :tema,  plot/alur, setting/latar, susut pandang, paraga (paraga utama, pendamping, figuran), watak paraga (protagonis, antagonis lan tritagonis) lan amanat/pesan moral.

Para siswa bisa mbukak buku paket Marsudi Basa lan Sastra Jawa kelas VIII  lan gladhen ing google classroom dibukak, diwaca lan digarab. Ing pepanggihan iki nggoleki tembung-tembung angel ing wacan lan mangsuli pitakonan adhedhasar wacan sing wis ana.

Kanggo pepanggihan ke 8 nulis unsur-unsur intrinsik ing crita legendha Asal Usulipun Rawa Pening, bisa dibukak ing GC (google Class room kelase dhewe-dhewe.

Yen ana sing kurang jelas bisa wa takon ing grup mapel basa Jwa klsmu. Tetep semangat lan tetep sehat. Muga-muga pandemi covid-19 enggal sirna saka bumi pertiwi.

 

PERTEMUAN KE 8 KELAS IX SEMESTER 02

Pepanggihan kaping 8 KD. 3.7. Menelaah teks pidato/ tanggap wacana/ sesorah

Ing pepanggihan iki arep ngrembuk bab pidato. Indikator:

 • Menjawab pertanyaan isi wacana pidato dengan santun
 • Mengidentifikasi sruktur/ cengkorongan  pidato dengan efektif.

Cengkorongan pidato yaiku:

 1. Salam Pambuka: salam , pakurmatan, puji syukur, pitepungan, mrasajakake ayahan.
 2. Isi: underan (wosing rembug), babaring wedaran
 3. Panutup: dudutan/kesimpulan, pangarep-arep, atur panuwun, njaluk pangapura, salam panutup.

Para siswa bisa nggatekake tuladha pidato ing buku paketmu, saben pidato nduweni tema dhewe-dhewe. Bagian pambuka lan panutup isine tetep, kajaba ing dudutan/ kesimpulan lan isine pidato.

Para siswa sing biasane dadi perkara/ masalah yen nulis utawa praktek pidato biasane babagan kemampuan kosa kata basa krama kang isih sithik sing diduweni para siswa. Iki dadi perkara kang wigati, awit pidato kudu ngganggo basa krama inggil lan para siswa ora kulina migunakake basa krama inggil ing saben dinane. Mula awit saiki gunakna basa krama inggil yen matur karo bapak/ibu, eyang, sedulur utawa tangga teparo sing kalebu sepuh. Tetembungan ing pepak basa Jawa bisa bantu kanggo gawe ukara nganggo basa krama.  Dadi yen gawe teks pidato luwih gampang, semono uga yen lagi praktek pidato, yen nganti lali luwih gampang nerusake pidato kanthi ngarang nganggo tetembungan dhewe.

Gladhen ing KD iki bisa dibukak ing google class room. Yen ana sing kurang jelas bisa wa ing grup kelas. Tetep semangat lan tansah jaga kesehatan.

PERTEMUAN KE 6 & 7 KELAS IX SEMESTER 02

PEPANGGIHAN KAPING 6 & 7 KD. 3.6. MENELAAH TEKS PIWULANG SERAT WULANGREH PUPUH DURMA

Serat Wulangreh sawijining buku kang isine tembang anggitane Sri susuhunan Pakubuwana IV rikala tahun 1741 Masehi.

Serat Wulangreh dumadi saka 13 pupuh tembang. Serat Wulangreh saka tembung wulang kang tegese ajar, pitutur, dene reh kang tegese tingkah laku/pratingkah, tegese wulangreh yaiku piwulang bab tingkah laku utawa pratingkahing manungsa dimen uripe ayem tentrem.

Tembang Durma ing pupuh iki kadadeyan saka 12 pada.  Tembang Durma nduweni pranatan yaiku:

 • Guru gatrane ana :  7 gatra saben sak tembang
 • Guru wilangane  : 12,7,6,7,8,5,7
 • Guru lagune : a,i,a,a,i,a,i

Ing pada kapisan tinemu piwulang kang asring kapigunakake dening para pinter kanggo laku utama, yaiku cegah dhahar lawan guling. Tetembungan kasebut kena ditegesi ngurangi mangan lan turu, wong kang bisa ngendaleni mangan lan turu ateges bisa ngendaleni nafsu aluwamah yaiku nafsu srakah. Kanggo mangerteni isine tembang Durma iki kudu bisa menehi tegese tembung-tembung angel ing tembang Durma kanthi cara bisa nggolek ing kamus basa Jawa, buku pepak basa jawa, bisa uga golek ing google (kudu pinter nerjemahke saka basa Indonesia ning basa Jawa.

Mula digawe rong pertemuan kareben ana kesempatan browsing, diskusi ing grup wa lan sakpanunggalane. . Tagihan tugas bisa ditonton ing google class room.

Tetep semangat sinau, ora ana bocah bodho anane bocah kang kesed sinau.

PERTEMUAN KE 5 & 6 KELAS VIII SEMESTER 02

Pepanggihan kaping 5 & 6 KD. 4.2. Menulis  syair tembang Macapat Kinanthi

Indikator:

 • Membaca pemahaman teks tentang tembang Macapat Kinanthi
 • Menuliskan aturan membuat tembang Kinanthi
 • Menuliskan syair tembang Macapat Kinanthi

Tembang Kinanthi iku salah sawijining tuladha tembang Macapat kang cacahe ana 11. Saben tembang Macapat nduweni paugeran/ pranatan/aturan dhewe-dhewe. Saben tembang Macapat nduweni guru gatra, guru wilangan lan guru lagu dhewe-dhewe.

Tembang Kinanthi nduweni pranatan:

 • Guru gatrane ana 6 gatra
 • Guru wilangan : 8,8,8,8,8,8
 • Guru lagu: u,i,a,i,a,i

Para siswa sakwise mangerteni aturan/pranatan gawe tembang Kinanthi, mengko yen diparingi tagihan tugas gawe syair tembang Kinanthi kudu melu aturan kang wis ana. Tuladhane yen gawe tembang Kinanthi gatra/baris 1/kapisan cacahe wanda/ suku katane kudu 8 wanda lan tembung sing pungkasan/mburi dhewe kudu tiba aksara u. Kanggo gatra 2-6 carane ya padha karo gatra kang kapisan. Sing pungkasan yen gawe syair tembang Kinanthi kudu mangerteni temane apa. Dadi mengko isine ing tembang kudu melu tema sing wis ditentokake.

Para siswa bisa nerusake tagihan ing KD iki ing google class room, sing kapisan gladhen gawe tembang adhedhasar aturan guru gatra, guru lagu lan guru wilangan, sing kapindho gawe tembang Kinanthi miturut tema kang diparingake ing GC (google class room).

Tetep semangat ya para siswa, yen ana sing perlu ditakonake bisa wa ing grub mapel basa Jawa.

KD. 4.1. Membaca Geguritan dengan penuh percaya diri (pepanggihan ke 4 kelas IX)

Ing pepanggihan iki gatekna tuladha maca geguritan ing youtube dhuwur iki. Yen wis coba geguritan sing wis kokgawe praktekna kaya maca geguritan  ing dhuwur. Yen maca geguritan gatekna jeda, vokal, tempo, dinamik, penampilan.

Selamat berlatih ya….

Tetep semangat lan jaga kesehatan.

PEPANGGIHAN KAPING TIGA (3) & SEKAWAN (4) KELAS IX SMT II

KD. 4.1. Membaca Geguritan

Indikator: Mampu membaca teks geguritan

Ing pepanggihan kang kaping telu iki arep mbahas bab maca geguritan. Nalika maca geguritan ora mung waton maca nanging ana sing kudu digatekake supaya karepe sing nulis geguritan  bisa dingerteni dening sing ngrungokake.

Bab-bab kang kudu digatekake nalika maca geguritan yaiku:

 1. Penghayatan tumrap geguritan sing diwaca : a. ngerti isine geguritan lan kepie swasanane, b. munggah mudune swara utawa wirama/dinamik kudu pas, c. dhuwur lan endeking swara (nada) kudu pas yen geguritan isine protes karo kahanan utawa heroik nada swarane dhuwur yen isine geguritan sedih, religius nada swarane endhek, d. nggatekake tempo yaiku cepet lan alone swara yen heroik tempone cepet yen sedih tempone alon, e. ekspresi bisa ditonton saka  pasuryan/wajah, seneng, susah, kuciwa kudu katon bedhane.
 2. Teknik Vokal : a. pangucapan kang cetha (pelafalan) aksara d,dh,t,th kudu bedha pangucapane, b. jeda: maca geguritan kudu ngerti kapan unjal ambegan tanpa ngganggu anggone maca, c. ketahanan tegese anggone maca kudu ajeg banter aja macane sansaya lirih, d. kelancaran: maca geguritan kudu lancar ora kena mondeg-mandeg.
 3. Penampilan : a. teknik medal/metu kudu mantep, b. bloking, kepie anggone mapanake awak ing panggung, c. setting, nggunakake piranti apa wae sing ana panggung, d. obahing awak, e. kostum utawa pamilihing sandangan/klambi, f. pandelengin mripat, g. konsentrasi.

Sawise para siswa mangerteni bab kang digatekake nalika maca geguritan, para siswa diajab bisa praktek maca geguritan kaya kang dikarepake maca kanthi bener lan pener. Geguritan kang wis digawe ing tugasmu minggu kepungkur bisa kanggo praktek maca geguritan.

Tetep semangat anggone sinau ya! Muga-muga para siswa tansah pinaringan bagas kewarasan, sehat saengga bisa terus melu KBM daring tanpa alangan sawiji apa.  Kanggo gladhen pepanggihan 3 lan 4 bisa dibukak google class  room.

PEPANGGIHAN KANG KATELU ( 3 ) KELAS VIII SMT 2

KOMPETENSI DASAR (KD) 3.2. MENELAAH TEKS PIWULANG SERAT WULANGREH PUPUH KINANTHI

SERAT WULANGREH

Serat Wulangreh iku asiling sastra arupa tembang macapat anggitane Sri Susuhunan Pakubuwana IV. Pakubuwana IV iku pujangga saka Kraton Surakarta Hadiningrat lan uga minangka Nata/Raja ing Kraton Surakarta kang miyos nalika surya kaping 2 September 1768. Panjenengane jumeneng Nata wiwit 29 November 1788 nganti tekan sedane surya kaping 1 Oktober 1820. Nalika Pakubuwana IV isih timur/cilik  diparingi asma Raden Mas Subadya, putrane Sinuhun Pakubuwana III kang seda tahun 1788. Pakubuwana IV nalika dadi Nata sinebut Sunan Bagus amarga nalika jumeng dadi Nata nalika isih enom bagus pasuryane.

Serat Wulangreh sing asli kasimpen ing Musium Radya Pustaka ing Surakarta. Wulangreh saka tembung wulang kang tegese piwulang utawa pitutur, reh tegese margi, laku utawa tuntunan. Tegese Wulangreh yaiku piwulang carane supaya bisa nggayuh gegayuhan. Serat Wulangreh kang arupa tembang dumadi saka 13 pupuh/tembang yaiku Dhandhanggula 8 pada, Kinanthi 16 pada, , Gambuh 16 pada, Pangkur 16 pada, Maskumambang 30 pada, Dudukwuluh (Tembang Tengahan)/Megatruh 17 pada, Durma 12 pada, Wirangrong 27 pada, Pocong 22 pada, Mijil 25 pada, Asmarandana 26 pada, Sinom 33 pada, Girisa (Tembang Tengahan) 25 pada.

Ing pepanggihan iki kang bakal dibahas yaiku tembang Kinanthi  kang kapacak ing Serat Wulangreh, isine piwulang bab tata carane sesrawungan utawa milih kanca ing bebrayan agung utawa masyarakat. Ing pangangkah supaya para mudha utamane  para siswa bisa milih lan nduwe kanca sing becik kang ing tembe mburine bisa dadi manungsa kang ngerti ala lan becik, bener lan luput. Para siswa bisaa kabeh tumindake mujudake kabecikan lan bisaa nyingkiri sakehing panggawe kang ala.

Mula para siswa padha semangat anggone sinau, arepa kahanan isih mangsa pandemi semangate aja nganti luntur. Tetep jaga kesehatan ya….

Sawise maca materi iki , bisa diterusake gladhen kanthi bukak google class room.

 

PEPANGGIHAN KAPINDHO KLS VIII KD. 4.1 MENANGGAPI ISI TEKS CERITA RAMAYANA (RESI JATHAYU)

Sugeng pepanggihan sing kapindho ing semester 2, kelas VIII KD. 4.1 Menanggapi isi teks cerita Ramayana (Peksi Jathayu)

Isih padha semangat ya para siswa, arepa lagi pandemi covid 19 KBM kanthi cara daring (dalam jaringan) utawa on line, tansah dieling arepa sinau ing ngomah kudu tetep nglakoni protokol kesehatan kareben tetep sehat, bagas waras.

Ing pepanggihan iki arep ngrembug babagan nggoleki gagasan pokok ing saben paragraf ing crita wayang Ramayana  kanthi lakon Resi Jathayu. Kanggo mangerteni isi sawijining crita iku bisa ditindakake kanthi maca kang premati crita kasebut. Sawise rampung maca kajaba bisa mangerteni isine uga bisa menehi tanggapan. Crita Resi Jathayu iku nggambarake apa kang kudu ditindakake dene wong kang kekancan. Kekancan antarane Prabu Dasarata (bapake Prabu Rama) lan Resi Jathayu sawijining tuladha kang becik, amarga menehi gambaran yen kekancan kang sejati kudu bisa andum rasa pangrasa. Seneng lan susah kudu bisa dirasakake bebarengan. Nalika kanca mbutuhake bantuan ya kudu dibantu, iki kaya kang dilakoni dening Peksi Rahayu. Sawise ngerti putra mantune  kanca rakete yaiku Prabu Dasarata yaiku Dewi Sinta kang dicolong dening Prabu Rahwana/ Dasamuka. Perang tanding dilakoni Resi Jathayu kanggo bantu putra mantune  dilabuhi nganti tumekaning pati. Iki nuduhake kepahlawanan Resi Jathayu kanggo mbelani bebener lan tansah tetulung marang sing butuhake pitulungan.

Nanggapi isi crita dienerake marang budi pekerti kang ditindakake paraga ing crita. Tumidak utawa pakartine paraga ing crita ana sing nyocogi atine sing maca lan ana sing cengkah. Cocog lan cengkeh iku mung dadi pancadan kanggo menehi tanggapan, kepriye lan kepriyene nganggo basa kang ditampa dening wong liya. Dadi ing gladhen C. para siswa anggone maringi tanggapan bisa mangsuli sarujuk/ora kanthi maringi alesane.

Sakwise paham sing dikarepake nggoleki gagasan bakune saben alinea lan menehi tanggapan, para siswa bisa nerusake nggarap tugas kanthi bukak google class rom.

Takira cukup semene pepanggihan dina iki. Tetep jaga kesehatan ya…